Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 1: Józef Piłsudski

Daty skrajne
1885-2000
Opis zespołu
Józef Piłsudski, pseudonimy: Wiktor, Mieczysław (1867-1935), polityk, mąż stanu, Marszałek Polski. W 1887 aresztowany i zesłany na Syberię; po powrocie w 1892 r. rozpoczął działalność w Polskiej Partii Socjalistycznej, zajmując się redakcją i drukiem pisma "Robotnik". Od 1895 r. byłczłonkiem Centralnego Komitetu Robotniczego. W 1906 r. opuścił szeregi PPS i powołał tzw. PPS-Frakcję Rewolucyjną. Z jego inspiracji założono w 1908 r. we Lwowie tajny Związek Walki Czynnej. Organizował w Galicji Związki Strzeleckie. W 1914 r. zdecydowanie opowiedział się przeciw Rosji, objął zwierzchnictwo Legionów Polskich. W 1916 r. odszedł z Legionów, w 1917 r. aresztowany i osadzony w Magdeburgu stał się symbolem konsekwentnych starań niepodległościowych. Po uwolnieniu przejął władzę od Rady Regencyjnej 14 XI 1918 r. a po wyborach parlamentarnych w 1919 r. Sejm Ustawodawczy powierzył mu funkcję Naczelnika Państwa. Po wojnie polsko - bolszewickiej i wprowadzeniu konstytucji 1921 r. wycofał się z życia politycznego. W 1926 r. w maju dokonał przewrotu. W następnych latach (1926-1930) dążył do umocnienia obozu sanacyjnego, powołując m.in.. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Do końca życia zachował wpływ na skład personalny elity rządzącej.
Opis zawartości zespołu
Korespondencja Józefa Piłsudskiego, teksty przemówień, rozkazy, odezwy, wspomnienia o Piłsudskim, dokumenty osobiste i luźne notatki, przyczynki do biografii, życiorys, programy uroczystosci rocznicowych ku czci Józefa Piłsudskiego, korespondencja dot. przekazania archiwaliów i ich kopii do Instytutu, wydawnictwa, prasa i wycinki prasowe dot. Piłsudskiego, dokumenty dot. rodowodu i majątku Piłsudskich - kopie i oryginały
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Dokumenty osobiste
1 Odpisy i kserokopie dot. Józefa Piłsudskiego: podanie do rektora Uniwersytetu w Charkowie, akta personalne z Kriegsarchivs w Wiedniu, książeczka oszczędnościowa 1885 1974 pol., ros., niem.
2 Genealogia rodu Piłsudskich - drzewo genealogiczne oraz informacje dotyczące rodziny Piłsudskich i Butlerów spisane przez Aleksandrę Piłsudską; kopia aktu wyrzeczenie się protestantyzmu przez J. Piłsudskiego; inwentarz majątku w Dowgiliszkach oraz kserok 1916 1935 pol.
Korespondencja wychodząca
3 Korespondencja Marszałka 1916 1921 pol.
4 Korespondencja Marszałka 1916 1920 pol.
5 Korespondencja Marszałka - odpisy, fotokopie, druki 1916 1926 pol.
6 Listy Marszałka do Władysława Jaworskiego - odpisy, fotokopie 1914 1916 pol.
7 Listy Marszałka oraz fotokopie i odpisy listów 1905 1931 pol.
Korespondencja wpływająca
8 Listy do Marszałka 1915 1921 pol.
Notatki osobiste
9 Luźne notatki Józefa Piłsudskiego - dot. pracy nad dziejami 1863 r., spraw publicznych i rachunkowych 1912 1918 pol.
Działalność publiczna i polityczna
10 Kopia listu gończego policji carskiej za Józefem Piłsudskim; dokumenty dot. Legionów Polskich, lista kompanji 2-ej baonu II; działalność Józefa Piłsudskiego w PPS, Tymczasowej Radzie Stanu; list rezygnacyjny ze stanowiska Naczelnika Państwa i Naczelnego 1895 1935 pol., ros., franc., niem.
Rozkazy, odezwy, biuletyny
11 Rozkazy; biuletyny i odezwy - Rząd Narodowy, obchody rocznic wymarszu I Kompanii Kadrowej Strzelców, Centralnego Komitetu Narodowego, do mieszkanców Ukrainy oraz byłego Księstwa Litewskiego 1914 1935 pol.
Działalność wydawnicza, przemówienia, odczyty
12 Prace Marszałka - "Rok 1920", "O Polsce i wojnie"; teksty przemówień na oficjalnych uroczystościach, myśli, aforyzmy oraz wiersz 1916 1931 pol.
13 Joseph Pilsudski, Reminiscences and documents, vol. I "My first war experience", selected and edited by major dr Waclaw Lipiński, The Military History Bureau in Warsaw 1936 1936 ang.
14 Wypowiedzi Marszałka - odpisy notatek sporządzonych przez Kazimierza Świtalskiego 1925 1929 pol.
15 Artykuły, referaty, opracowania, odczyty dot. Józefa Piłsudskiego 1935 1985 pol., ang.
16 Artykuły, referaty, opracowania, odczyty dot. Józefa Piłsudskiego 1990 1997 pol.
Kult Marszałka
17 Choroba, śmierć i pogrzeb Marszałka; orędzie i przemówienie prezydenta Ignacego Mościckiego; program uroczystości pogrzebowych; kopie depeszy kondolencyjnych; wycinki prasowe, album pamiątkowy oraz biuletyn informacyjny 1935 1935 pol.
18 Obchody 100-lecia urodzin Józefa Piłsudskiego; przemówienia, biuletyny; akta Komitetu Setnej Rocznicy Urodzin Józefa Pilsudskiego w Londynie 1956 1968 pol., ang.
19 Obchody rocznic urodzin i śmierci Józefa Piłsudskiego; zaproszenia na wystawy, rauty; okolicznościowe kartki, biuletyny, exlibrisy, wiersze o Marszałku, karykatury, rysunki 1916 1935 pol.
20 Kopiec na Sowińcu w Krakowie, korespondencja Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem; "Kasztanka Piłsudskiego", "Kamień Piłsudskiego" - wycinki prasowe, zaproszenia 1936 1992 pol.
21 Relacje, wspomnienia dot. Józefa Piłsudskiego 1934 1985 pol.
22 Relacje, wspomnienia dot. Józefa Piłsudskiego pol.
23 Teksty audycji radiowych poświęconych Jozefowi Piłsudskiemu (Radio Free Europe, Polskie Radio, Voice of America) 1951 1988 pol.
24 Biografie i rodowód Marszałka 1954 1975 pol., ang., franc.
25 Sprawozdanie z likwidacji Muzeum Jóefa Piłsudskiego w Belwederze (fotokopia spisu inwentarza majątku pozostałego po śp. Marszałku Polski Józefa Piłsudskiego sporządzonego przez dyr. ppłk. A. Borkiewicza) 1944 1974 pol.
Artykuły prasowe; kserokopie
26 Wycinki i artykuły prasowe dot. życia i działalności Józefa Piłsudskiego 1920 1978 pol.
27 Wycinki i artykuły prasowe dot. życia i działalności Józefa Piłsudskiego 1981 2000 pol.
28 Kserokopie dokumentów z lat 1908-1915 zabranych do Warszawy przez Jadwigę Jaraczewską-Piłsudską 1996 1996 pol.