Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 16: Archiwum Stansława Biegańskiego

Daty skrajne
1070-1994
Opis zespołu
Stanisław Biegański (1894-1994; pułkownik dyplomowany). Legionista, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Po wojnie został zastępcą pełnomocnika MSZ do Spraw Repartiacji, następnie w latach 1923 - 1925 był wychowawcą w Korpusie Kadetów, w latach 1925 - 1926 dowódcą batalionu w 2 pp. Legionów, a w latach 1927 - 1929 słuchaczem Wyższej Szkoły Wojennej, po której ukończeniu został zastępcą, później dowódcą 7 pp. Legionów, a w latach 1935 - 1939 dowódcą 31 p. Strzelców Kaniowskich w Sieradzu. Pod koniec sierpnia 1939 r. mianowano go oficerem łącznikowym Naczelnego Dowództwa z MSZ. Po zakończeniu kampanii wrześniowej przedostaje się do Francji gdzie prowadzi szkolenie polskiej kadry oficerskiej. Pracę tę kontynuuje w Anglii do 1942 r., a następnie zostaje przeniesiony do ZSRR gdzie zostaje zastępcą komendanta Centrum Wyszkolenia Armii pełniąc tę funkcjętakże na Środkowym Wschodzie i płd. Włoszech (pod koniec tego okresu został komendantem) - aż do sierpnia 1944 r. kiedy to zostaje kierownikiem Komisji Doświadczeń Wojennych, kontynuując tę pracę także w Wielkiej Brytanii. Po wojnie osiadł w Londynie. Był honorowym członkiem InstytutuJózefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, honorowym członkiem Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. Był także prof. Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie.
Opis zawartości zespołu
1.Życiorys, życzenia, klepsydry - 1989-1994; 2. Odbitki recenzji, notatki, teksty przemówień, artykuły, dzieje Polski w latch 1864-1873 - 1952-1994; 3. Korespondencja - 1952-1993; 4. Notatki, wycinki prasowe, rękopisy artykułów; 5. Przegląd Informacyjny Wydz. Studiów O/ III Sztabu Naczelnego Wodza – charakterystyka współczesnej sztuki wojennej, nowości w artylerii wg prasy amerykańskiej - 1943-44, 1953
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Materiały biograficzne: Autobiografie, ankiety, personalne, zestawienia bibliografii prac własnych
1 Życiorysy, zestawienie prac Stanisława Biegańskiego. 1985 1985 pol.
Materiały biograficzne: Dokumenty osobiste
2 Wizytówka i kserokopie fotografii Stanisława Biegańskiego. 1980 1980 pol.
Materiały biograficzne: Materiały dotyczące przebiegu nauki, sztudiów pracy i działalności
3 Zeszyty polowe z zapisem czynności służbowych Stanisława Biegańskiego. 1942 1944 pol.
4 Wykaz uposażenia oficerów Komendy Centrum Wyszkolenia Armii za miesiąc styczeń 1943. 1943 1943 pol.
Materiały biograficzne: Dyplomy honorowe, legitymacje odznaczeń, gratulacje
5 Dyplomy gratulacyjne, listy z życzeniami dla Stanisława Biegańskiego. 1993 1994 pol.
Materiały biograficzne: Świadectwa zgonu, klepsydry, nekrologi, kondolencje
6 Nekrologi, kondolencje i testament Stanisława Biegańskiego. 1994 1994 pol.
Prace twórcy spuścizny: Artykuły, referaty, opracowania
7 Polska historia wojskowa przed i po pierwszej wojnie światowej. 1953 1953 pol.
8 Plany działań wojennych Polski i Rosji Sowieckiej na przełomie 1918/1919. 1970 1970 pol.
9 Polska historia wojskowa przed i po pierwszej wojnie światowej. 1953 1953 pol.
10 Dorobek historyczny emigracji polskiej na zachodzie Europy. 1971 1971 pol.
11 Przemiany w Polsce na polu filozofii. 1952 1952 pol.
12 Organizacja naczelnych włądz zbrojnych w okresie 1936-1946. 1951 1952 pol.
13 Metody badania historycznego w Rosji sowieckiej. 1930 1930 pol.
14 Historische Materialen und Quellen herausgegeben von der Polnischen Emigration nach dem II Weltkrige. niem.
15 Plany wojenne związane z polskim wysiłkiem w rejonie Morza Śródziemnego. 1972 1972 pol.
16 Przebieg konferencji od Waszyngtonu do Teheranu. pol.
17 Solidarność w Polsce 1976-1990. 1990 1990 pol.
18 Główne tematy i zagadnienia polityki zagranicznej i obrony państwa w okresie dwudziestolecia i II wojny światowej. pol.
19 Idea państwowości w ruchu niepodległościowym przed wybuchem I wojny światowej. pol.
20 Poglądy Piłsudskiego i Lenina na stosunki wzajemne Polski i Rosji. 1950 1950 pol.
21 Zagadnienia Polski i Ukrainy w rokowaniach brzeskich 1918 roku. pol.
22 "Lewa wolna" wobec historii. pol.
23 Planowanie bitwy warszawskiej 1920 1970 1970 pol.
24 Sprawa dowodzenia 1 Dywizją Strzelców Armii generała Hallera. 1970 1970 pol.
25 Europa zachodnia a Polska w lecie 1920. pol.
26 Sprawa polska na konferencji międzynarodowej w Spa. 1932 1932 pol.
27 Próby współpracy sowiecko-niemieckiej przy zakończeniu I wojny światowej. 1970 1982 pol.
28 Stosunek mocarstw zachodnich do sprawy obrony Polski. pol.
29 Sprawa pomocy mocarstw zachodnich na arenie międzynarodowej w 1920 r. pol.
30 Marszałek Piłsudski i premier Grabski wobec wojny na początku lata 1920 r. 1969 1969 pol.
31 Obawy przed współpracą Niemiec z Rosją sowiecką w 1920 r. 1970 1970 pol.
32 Spuścizna stańczyków krakowskich. pol.
33 Rozkaz nr 19 gen. Sosnkowskiego i kryzys polityki polskiej. pol.
34 Ostatnie wytyczne krajowe w dziedzinie badań dziejów polskiego wysiłku zbrojnego w okresie II wojny światowej. Próba syntezy. 1958 1958 pol.
35 Stosunki polsko-sowieckie 1932-1934. 1971 1971 pol.
36 Rozwój polityki polskiej w latach 1932-1939. 1971 1971 pol.
37 Pakt wschodni jako początek wielkomocarstwowej polityki w Europie. 1986 1986 pol.
38 Traktat wersalski i pakt wschodni. 1973 1973 pol.
39 Na marginesie rokowań polsko-sowieckich w lipcu 1941. 1951 1951 pol.
40 Europa południowo-wschodnia u schyłku 1918 r. 1976 1976 pol, fr.
41 Józef Piłsudski. Korespondencja, 1914 - 1917, red. Stanisław Biegański, Andrzej Suchcitz. Egzemplarz korektorski pracy, T. I. pol.
42 Józef Piłsudski. Korespondencja 1914-1917, red. Stanisław Biegański, Andrzej Suchcitz. Egzemplarz korektorski pracy, T. II. pol.
Prace twórcy spuścizny: Monografie, prace zbiorowe
43 Dzieje 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Egzemplarz korektorski rozdziału 2 opracowania. pol.
44 Dzieje 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Egzemplarz korektorski rozdziału 3 opracowania. pol.
45 W 35 rocznicę zwycięstwa polskiego nad Wisłą. Egzemplarz korektorski pracy. 1955 1955 pol.
Prace twórcy spuścizny: Wykłady, skrypty, konspekty
46 Dzieje Polski w latach 1864-1921. Skrypt opracowany dla Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. 1954 1954 pol.
47 Konspekty wykładów Stanisława Biegańskiego wygłoszonych w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie dotyczące sprawy polskiej w polityce międzynarodowej i wewnętrznej zaborców w latach 1864-1890. 1953 1964 pol.
48 Wykład Stanisława Biegańskiego poświęcony rocznicy bitwy warszawskiej 1920 r. 1961 1961 pol.
49 Konspekt wykładu poświęconego I Kompanii Kadrowej Legionów Polskich. 1964 1964 pol.
50 Wykład Stanisława Biegańskiego poświęcony rocznicy wyprawy kijowskiej 1920 r. pol.
51 Konspekt wykładu Stanisława Biegańskiego pt. "Sprawa wpływów agenturalnych w formacjach polskich I wojny światowej". 1952 1952 pol.
52 Konspekt wykładu dotyczący funkcjonowania polskich sił zbrojnych przy armii austriackiej. 1975 1975 pol.
53 Wykład Stanisława Biegańskiego wygłoszony w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie poświęcony polityce polskiej w okresie II wojny światowej. 1960 1960 pol.
54 Wykład Stanisława Biegańskiego pt. "Dlaczego nie spełniły się nadzieje polskie w II wojnie światowej?" wygłoszony na 9 sierpnia 1964 na akademii legionowej w Londynie. 1964 1964 pol.
55 Wykład Stanisława Biegańskiego pt. "Plany działań wojennych Polski i Rosji Sowieckiej na przełomie 1918/1919". 1970 1970 pol.
56 Wykład Stanisława Biegańskiego dotyczący wkładu środowiska lwowskiego w prace nad konstytucją kwietniową. pol.
57 Konspekt wykładu Stanisława Biegańskiego pt. "Polityczne i wojskowe przygotowania Polski przed II wojną światową". pol.
58 Wykłady Stanisława Biegańskiego poświęcone historii i roli Solidarności w Polsce i na świecie. 1990 1992 pol.
59 Konspekt wykładu Stanisława Biegańskiego pt. "Historiografia wojskowa w kraju". pol.
60 Konspekt wykładu Stanisława Biegańskiego pt. "Historiografia najnowszych dziejów Polski". 1958 1958 pol.
61 Konspekt wykładu Stanisława Biegańskiego poświęcony zbieraniu i opracowywaniu relacji. 1947 1947 pol.
62 Wykład Stanisława Biegańskiego pt. "Zasady ideowe i polityka korpusów wschodnich". 1967 1967 pol.
Prace twórcy spuścizny: Przemówienia, prelekcje, wspomnienia pogrzebowe, nekrologi
63 Przemówienie Stanisława Biegańskiego w sprawie organizacji naczelnych władz wojskowych w 1926 roku. 1952 1952 pol.
64 Przemówienie Stanisława Biegańskiego podczas inuguracji wydawnictwa Józef Piłsudski. Korespondencja 1914-1917. 1984 1984 pol.
65 Przemówienie Stanisława Biegańskiego z okazji wręczenia Instytutowi Józefa Piłsudskiego w Londynie nagrody Stowarzyszenia Polskich Kombatantów za wydanie korespondencji Józefa Piłsudskiego. 1985 1985 pol.
66 Przemówienie Stanisława Biegańskiego poświęcone generałowi Marianowi Kukielowi oraz nekrologi Wincentego Bąkiewicza, Theodora F. Domaradzkiego, Jana Emisarskiego, Leopolda Lisa-Kuli, Alexandra D. Peackocka, Mieczysława Szumskiego i Józefa Werobeja. 1994 1994 pol.
Prace twórcy spuścizny: Materiały warsztatowe
67 Uwagi Stanisława Biegańskiego do artykułu podpułkownika dyplomowanego Aleksandra Klotza pt. "O działaniach grupy Mozyrz". 1950 1950 pol.
68 Uwagi Stanisława Biegańskiego do artykułu Kajetana Morawskiego pt. "Polityka zagraniczna Polski odrodzonej". pol.
69 Uwagi Stanisława Biegańskiego do książki Wenzela Jakscha pt. "Europa weg nach Potsdam". 1958 1958 pol.
70 Uwagi Stanisława Biegańskiego do książki "Polskie Siły Zbrojne na Obczyźnie" i dyskusja dotycząca referatu generała Kazimierza Glabisza. 1959 1959 pol.
71 Ocena artykułów Adolfa Juzwenki, w tym również książki "Polska a "biała" Rosja" pol.
72 Uwagi Stanisława Biegańskiego do wstępu książki Józefa Piłsudskiego "Rok 1920". pol.
73 Uwagi Stanisława Biegańskiego do artykułu gen Kazimierza Sosnkowskiego w sprawie udziału Francuskiej Misji Wojskowej podczas bitwy warszawskiej. 1957 1957 pol.
74 Uwagi Stanisława Biegańskiego do książki pt. "Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich". 1951 1951 pol.
75 Uwagi Stanisława Biegańskiego do ksiązki Hansa Roosa pt. "Geschichte der Polnischen Nation 1916 - 1960". 1961 1961 pol.
76 Uwagi Stanisława Biegańskiego do pracy majora W. G. F. Jacksona pt. "Im mniejsze stały się nasze siły tym trudniej utrzymać jest samoistną równowagę". pol.
77 Uwagi Stanisława Biegańskiego do artykułów i książek opublikowanych przez profesora Henryka Jabłońskiego. pol.
78 Uwagi Stanisława Biegańskiego do książki Mariana Kukiela pt. "Dzieje Polski porozbiorowej 1795 - 1921". 1962 1962 pol.
79 Uwagi Stanisława Biegańskiego do książki Zdzisława Musialika pt. "General Maxime Weygand and the battle of the Vistula 1920". 1991 1991 pol., ang.
80 Uwagi Stanisława Biegańskiego do artykułu Williama Millinshipa pt. "Polish victory". 1960 1960 pol.
81 Uwagi Stanisława Biegańskiego do książki Zbigniewa Załuckiego pt. "Nie tędy droga". pol.
82 Uwagi Stanisława Biegańskiego do pracy zbiorowej pt. "Działania 2 Korpusu we Włoszech". 1964 1965 pol.
83 Uwagi Stanisława Biegańskiego do biografii Tadeusza Kutrzeby autorstwa Stanisława Żochowskiego. 1979 1979 pol.
84 Wypisy z periodyków archiwalnych, prac naukowych poświęcone powstaniu styczniowemu 1863 r. 1865 1963 pol.
85 Wypisy, uwagi oraz kopie korespondencji Józefa Piłsudskiego z lat 1895 - 1929 pol.
86 Uwagi Stanisława Biegańskiego do analizy działalności generała Maxime Weyganda w Polsce. 1985 1985 pol.
87 Notatki i wypisy Stanisława Biegańskiego związane z historią wojskowości polskiej od czasów średniowiecznych do II wojny światowej. pol.
88 Notatki oraz kserokopie artykułów i dokumentów dotyczących walk o Lwów i Galicję Wschodnią w latach 1918-1919. 1967 1969 pol.
89 Wypisy, notatki, wyciągi dotyczące dziejów Polski w latach 1914-1920. 1969 1989 pol.
90 Notatki, kserokopie, wyciągi, wypisy poświęcone politycznej i wojskowej działalności Józefa Piłsudskiego w latach 1901-1920. 1961 1990 pol.
91 Notatki Stanisława Biegańskiego poświęcone działalności krakowskich stańczyków. pol.
92 Bibliografia, odpisy materiałów dotyczące polskiej siły zbrojnej w latach 1914-1918. 1916 1983 pol.
93 Kopie Biuletynu Centralnego Komitetu Narodowego. 1916 1917 pol.
94 Kopie Komunikatu Informacyjnego POW w Lublinie. 1917 1917 pol.
95 Kopie Komunikatu Informacyjnego POW. 1917 1917 pol.
96 Wyciągi i streszczenia dotyczące dziejów Europy w latach 1908-1920. pol.
97 Notatki dotyczące dziejów II wojny światowej. pol.
98 Notatki Stanisława Biegańskiego i materiały dotyczące akt Adiutantury Generalnej Naczelnego Dowództwa. 1939 1976 pol.
99 Notatki, kopie i wykazy dotyczące materiałów Poselstwa RP w Waszyngtonie zdeponowanych w Instytucie Hoovera w Stamford. 1964 1964 pol.
100 Wykazy bibliografii i notatki dotyczące porozbiorowych dziejów Polski. pol.
101 Notatki dotyczące stanów liczebnych wojsk polskich i ich działalności w wojnie 1920 roku. 1987 1987 pol.
102 Notatki związane z wojną francusko-pruską. pol, fr.
103 Notatki i artykuły dotyczące metodologii historii współczesnej. 1952 1962 pol.
104 Wypisy, notatki, kopie artykułów naukowych dotyczące historii politycznej i wojskowej Polski w latach 1922 - 1938. pol.
105 Listy z Londynu, T. I. 1942 1947 pol.
106 Listy z Londynu T. II. 1954 1956 pol.
107 Wycinki prasowe z Trybuny Ludu dotyczące krajowych zagadnień historycznych. 1965 1968 pol.
108 Komunikaty Radia Warszawa dotyczące problematyki historycznej. 1967 1967 pol.
Materiały działalności twórcy spuścizny: Organizacyjno-naukowa
109 Działalność Stanisława Biegańskiego w pracach Instytutu Sikorskiego w Londynie, Polskiego Tiwarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii, Związku Legionistów Polskich w Anglii, Związku Sybiraków na emigracji i Kapitule Orderu Odrodzenia Polski. 1933 1992 pol.
110 Działalność Stanisława Biegańskiego w Instytucie Piłsudskiego w Londynie. Protokoły z zebrań Zarządu i Rady Instytutu, instrukcje dotyczące archiwum instytutu. 1967 1994 pol.
111 Działalność Stanisława Biegańskiego w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie. Sprawy dotyczące wspóółpracy z Instytutem w Nowym Jorku w związku z pracami nad czasopismem "Niepodległość". 1963 1993 pol.
112 Udział Stanisława Biegańskiego w pracach Wydziału Studiów Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Sprawy dotyczące przygotowania komunikatów Instytutu i opracowań naukowych. 1952 1991 pol.
113 Udział Stanisława Biegańskiego w Towarzystwie Wiedzy Wojskowej. Raporty kasowe, materiały dotyczące przygotowania opracowań. 1948 1954 pol., ang.
114 Udział Stanisława Biegańskiego w Towarzystwie Wiedzy Wojskowej. Rozliczenia dotyczące druku i sprzedaży książki "Działania 2 Korpusu", T. II. 1955 1964 pol., ang.
115 Udział Stanisława Biegańskiego w pracach Komisji Historycznej 2 Korpusu. Materiały dotyczące prac nad historią 2 Korpusu, uwagi do zgromadzonych materiałów. 1947 1959 pol., ang.
Materiały działalności twórcy spuścizny: Sympozja i konferencje
116 Materiały organizacyjne, wystąpienia w tym również Stanisława Biegańskiego z I Kongresu Współczesnej Nauki i Kultury Polskiej. 1968 1975 pol., ang.
117 Materiały organizacyjne, wystąpienia w tym również Stanisława Biegańskiego z II Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie. 10985 1985 pol.
118 Sympozjum dotyczące ruchu oporu we Francji. Materiały organizacyjne, korespondencja i kserokopie dotyczące działalności Leona Śliwińskiego. 1985 1986 pol, ang, fr.
Materiały działalności twórcy spuścizny: Dydaktyczno-naukowa
119 Notatki Stanisława Biegańskiego z zebrań naukowych w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. 1955 1978 pol.
Materiały działalności twórcy spuścizny: Opiniowanie prac
120 Praca doktorska Stanisława Żochowskiego pt. "Generał dywizji Stanisław Fiszer" przekazana do recenzji Stanisławowi Biegańskiemu. 1980 1980 pol.
121 Ocena pracy Leona Tadeusza Tomaszewskiego pt. "Zajęcie Kijowa I faza". 1972 1972 pol.
122 Uwagi do relacji Władysława Józefa Zalewskiego oraz Bronisława Dzikiewicza. 1981 1981 pol.
123 Uwagi do studium Zygmunta Musialika pt. "Wojna polsko-bolszewicka". 1991 1991 pol.
124 Uwagi do studium Grzegorza Protalińskiego pt. "Bitwa pod Zamościem". pol.
125 Opinia dotycząca ksiązki Władysława Pobóg Malinowskiego pt. "Historia Polityczna Polski". pol.
126 Opinia o pracy Leszka Brzozy pt. "Działalność Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1952-1956". 1988 1989 pol.
127 Opinie na temat polskich artykułów naukowych i prac opublikowanych w Anglii. 1966 1974 pol.
Korespondencja
128 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z adresatem nieznanym, 1947 1988 pol.
129 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Władysławem Andersem. 1962 1971 pol.
130 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Army Records Centre. 1968 1968 pol.
131 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z redakcją Bellony. 1953 1954 pol.
132 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Janem Bielatowiczem. 1949 1955 pol.
133 List Bronisława Biegańskiego. 1989 1989 pol.
134 List Franciszka Bizowskiego. 1979 1979 pol.
135 Korespondencja Stanisława Bóbr-Tylingo do Stanisława Biegańskiego. 1963 1986 pol.
136 List Mariana Bolesławicza. 1977 1977 pol.
137 List Maksymiliana Boćka. 1993 1993 pol.
138 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Zbigniewem Borkiewiczem. 1957 1959 pol.
139 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Władysławem Bortnowskim. 1950 1950 pol.
140 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Mieczysławem Borutą Spiechowiczem. 1965 1969 pol.
141 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Peterem Brockiem. 1959 1964 pol.
142 List Stanisława Biegańskiego do Bohdana Brodzińskiego. 1992 1992 pol.
143 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Jackiem Brollem. 1976 1977 pol.
144 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Tadeuszem Broszkiewiczem. 1070 1970 pol.
145 Korespondencja Stanisawa Biegańskiego z Leszkiem Brzozą. 1987 1990 pol.
146 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Henrykiem Bułhakiem. 1977 1992 pol.
147 Korespondencja Michała Budnego. 1985 1987 pol.
148 List Józefa Bujnowskiego. 1973 1973 pol.
149 List Alice Catherine Carls. 1979 1979 pol.
150 Listy Heleny Hocianowiczowej. 1971 1971 pol.
151 List Bronisława Chrostowskiego. 1947 1947 pol.
152 List do Antoniego Chruściela. 1954 1954 pol.
153 Konspekt listu do Anny Cienciały. 1974 1974 pol.
154 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Olgierdem Cumftem. 1974 1974 pol.
155 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Konstantym Czechowiczem. 1991 1991 pol.
156 Listy Janusza Ciska. 1991 1991 pol.
157 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Wiktorią Czabak. 1959 1959 pol.
158 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Witoldem Czerwińskim. 1967 1967 pol.
159 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Władysławem Czumą. 1966 1966 pol.
160 List J. Czwordona. 1978 1978 pol.
161 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Marią Danilewicz-Zielińską. 1974 1975 pol.
162 List Normana Daviesa. 1973 1973 pol.
163 Listy Stanisława Dąbrowskiego. 1957 1968 pol.
164 List Ryszarda Dębińskiego. 1991 1991 pol.
165 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Franciszkiem Dindorfem-Ankowiczem. 1957 1959 pol.
166 List Stanisława Biegańskiego do Theodora Domaradzkiego. 1958 1958 pol.
167 Listy Ignacego Junoszy Drewnowskiego. 1965 1965 pol.
168 List Bernarda Drzyzgi. 1990 1990 pol.
169 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Pauliną Dudzińską. 1961 1961 pol.
170 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Krzysztofem Duninem-Wąsowiczem i Janiną Dunin-Wąsowicz. 1959 1972 pol.
171 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z A. Dygasińskim. 1955 1956 pol.
172 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Tadeuszem Dzieduszyckim. 1961 1963 pol.
173 Listy Mariana Kamila Dziewanowskiego do Stanisława Biegańskiego. 1964 1964 pol.
174 Korespondencja Jana Frylinga ze Stanisławem Biegańskim. 1968 1968 pol.
175 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Tadeuszem Felsztynem. 1948 1968 pol.
176 List Grupy Studiów Dziejowych Emigracji Polskiej. 1984 1984 pol.
177 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Aleksandrem Gella. 1984 1984 pol.
178 List Jędrzeja Giertycha. 1950 1950 pol.
179 Korespondencja Stanisawa Biegańskiego z Mieczysławem Gębarowiczem. 1965 1984 pol.
180 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Jerzym Giedroyciem. 1968 1968 pol.
181 Listy Jerzego Halamskiego. 1971 1971 pol.
182 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Marianem Helmem. 1970 1971 pol.
183 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z I. Hoefeldem. 1966 1966 pol.
184 korespondencja Stanisława Biegańskiego z Alfredem Holińskim. 1958 1964 pol.
185 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Włodzimierzem Horodyskim. 1980 1985 pol.
186 List Stanisława Biegańskiego do Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. 1992 1992 pol.
187 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. 1991 1992 pol.
188 List Stanisława Biegańskiego do Antoniego Jakubowskiego. 1954 1954 pol.
189 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Marianem Janiakiem. 1993 1993 pol.
190 List do Ryszarda Janowskiego. 1990 1992 pol.
191 List Zygmunta Jardela. 1960 1960 pol.
192 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Józefem Jasnowskim. 1990 1990 pol.
193 List Teresy Jeśmanowej. 1985 1985 pol.
194 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Wacławem Jędrzejewiczem. 1967 1991 pol.
195 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Stanisławem Jelentą. 1967 1967 pol.
196 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Bohdanem Olgierdem Jeżewskim. 1960 1960 pol.
197 List Rhodi Jeffreysa-Jonesa. 1972 1972 ang.
198 List W. Juchnowicza. 1961 1961 pol.
199 List Stanisława Biegańskiego doDariusza Jurkiewicza. 1962 1962 pol.
200 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Adolfem Juzwenko. 1990 1992 pol.
201 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z J. Kaczmarczykową. 1966 1966 pol.
202 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Kamilem Kantakiem. 1961 1961 pol.
203 Listy Lecha Kanteckiego do Stanisława Biegańskiego. 1985 1992 pol.
204 List F. Karbownika do Stanisława Biegańskiego. 1985 1985 pol.
205 Listy A. Karuzina do Stanisława Biegańskiego. 1956 1957 pol.
206 Korespondencja Zbigniewa i Józefa Klink ze Stanisławem Biegańskim. 1948 1958 pol.
207 Listy K. Klochowicza do Stanisława Biegańskiego. 1961 1961 pol.
208 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Leonem Koczy. 1961 1978 pol.
209 Karta pocztowa K. Koledy. 1964 1964 pol.
210 List Stefana Korbońskiego. 1984 1984 pol.
211 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Edwardem Kostką. 1946 1950 pol.
212 List S. Kostrzewskiego. 1985 1985 pol.
213 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Włodzimierzem Kowalskim. 1959 1962 pol.
214 List Z. S. Kowalskiego. 1990 1990 pol.
215 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Niną Kozłowską. 1981 1981 pol.
216 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Kornelem Krzeczunowiczem. 1970 1980 pol.
217 Nekrolog Aleksandra Kwalkowskiego przesłany Stanisławowi Biegańskiemu przez rodzinę. 1965 1965 fr.
218 Listy Arkadiusza Kulaszewskiego. 1983 1983 pol.
219 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Arkadiuszem Kulaszewskim. 1986 1986 pol.
220 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Marianem Kukielem. 1963 1967 pol.
221 List Wincentego Kurka. 1944 1944 pol.
222 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Pawłem Kuśnierzem. 1972 1974 pol.
223 Listy Andrzeja Kwiatkowskiego. 1950 1952 pol.
224 Korespondencja Karoliny Lanckorońskiej ze Stanisławem Biegańskim. 1980 1991 pol.
225 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Haraldem Lauenem. 1976 1976 pol.
226 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Jerzym Lerskim. 1957 1960 pol.
227 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z H. Lergetporterem. 1958 1958 pol.
228 List S. Leśniarskiego. 1964 1964 pol.
229 List Franciszka Liberta. 1947 1947 pol.
230 List Stefana Lubomirskiego. 1985 1985 pol.
231 List Bronisława Łokaja. 1974 1974 pol.
232 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Gustawem Łowczowskim. 1969 1981 pol.
233 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Tadeuszem Machalskim. 1958 1959 pol.
234 Listy W. Maciejczyka. 1990 1990 pol.
235 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Lotharem Maierem. 1976 1977 pol, ang, niem
236 List J. J Makarczyńskiego. 1957 1957 pol.
237 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Tadeuszem Malinowskim. 1964 1974 pol.
238 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Wernerem Markertem. 1964 1964 niem.
239 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Janem Józefem Mateckim. 1965 1967 pol.
240 List Z. Matrasia. 1970 1970 pol.
241 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z J. Matyszczykiem. 1979 1979 pol.
242 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Stefanem Mayerem. 1970 1975 pol.
243 Zaświadczenie Stanisława Biegańskiego przesłane Józefowi Malczykowi. 1976 1976 pol.
244 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z W. Malewem. 1951 1974 pol.
245 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Maciejem Matwijówem. 1993 1994 pol.
246 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Władysławem Metanomskim. 1952 1973 pol.
247 Korespondencja Stanisawa Biegaskiego z Walerianem Meysztowiczem. 1962 1970 pol.
248 List Józefy Mękarskiej. 1971 1971 pol.
249 Koresponcja Stanisława Biegańskiego z Władysławem Michniewiczem. 19651 1966 pol.
250 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Bogusławem Miedzińskim. 1968 1970 pol.
251 List Henryka Miedzińskiego. 1976 1976 pol.
252 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Janem Mierzanowskim. 1978 1978 pol.
253 List W. Milewskiego. 1971 1971 pol.
254 List Mieczysława Młotka. 1979 1979 pol.
255 Listy Leszka Moczulskiego. 1992 1993 pol.
256 List Jana Moszczyńskiego. 1956 1956 pol.
257 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Zdzisławem Musialikiem i Wandą Musialik. 1992 1993 pol.
258 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Walterem Nardini. 1972 1973 pol.
259 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Janem Neugebauerem. 1966 1867 pol.
260 List Jana Nowaka. 1960 1960 pol.
261 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Stanisławem Nicieją. 1993 1993 pol.
262 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Adamem Ogrodnikiem. 1975 1978 pol.
263 List Heleny Okulicz. 1979 1979 pol.
264 Korespondencja Tadeusza Olszewskiego ze Stanisławem Biegańskim. 1958 1958 pol.
265 List Heleny Opila pol.
266 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Stanisławem Ostrowskim. 1975 1976 pol.
267 List Stanisława Olszewskiego. 1954 1954 pol.
268 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Reginą Oppman. 1978 1978 pol.
269 List Edmunda Oppmana. 1947 1947 pol.
270 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Wilhelmem Orlik Ruckemanem. 1971 1975 pol.
271 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Ost-Akademie w Luneburgu. 1965 1965 niem.
272 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Stanisławem Ostrowskim. 1953 1979 pol.
273 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z J. R. Ostrowskim. 1985 1985 pol.
274 List z Parafi Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. 1985 1985 pol.
275 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z H. Paszkiewicz. 1964 1964 pol.
276 List A. Pawłowskiego. 1967 1967 pol.
277 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Aleksandrem i Clarą Peacock. 1942 1971 ang.
278 List do Wandy Pełczyńskiej. 1973 1973 pol.
279 List do Aleksandry Piłsudskiej. 1962 1962 pol.
280 List Wandy Piłsudskiej. 1993 1993 pol.
281 List Józefa Pleśniarskiego. 1976 1976 pol.
282 korespondencja Stanisława Biegańskiego z Władysławem Pobóg-Malinowskim. 1958 1962 pol.
283 List F. Pokornego. 1966 1966 pol.
284 List Polskiego Towarzystwa Historycznego. 1992 1992 pol.
285 List N. Radlińskiego. 1968 1968 pol.
286 List A. Radomyskiej. 1984 1984 pol.
287 List Anieli Raczyńskiej. pol.
288 List Kazimierza Roupperta. 1951 1951 pol.
289 List Kamili Remiszewskiej. 1980 1980 pol.
290 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Katarzyną Remer. 1951 1971 pol.
291 List Wiktora Romanow Głowackiego. 1957 1957 pol.
292 Korespondencja Stanisłąwa Biegańskiego z Janem Rozwadowskim. 1977 1977 pol.
293 Podziękowanie M. Różyckiej. 1964 1964 ang.
294 List Mariana Różyckiego. 1947 1947 pol.
295 List Krystyny Rudnickiej. pol.
296 List Kazimierza Sabbata. 1974 1974 pol., ang.
297 Korespondencja Stanisława Biegasńkiego z Edwardem Siemkiem. 1969 1970 pol.
298 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Aleksandrem Sikorskim. 1973 1978 pol.
299 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Władysławem Skibą. 1985 1985 pol., ang.
300 List Józefa Słomczyńskiego. 1948 1948 pol.
301 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z S. Srokowskim. 1960 1967 pol.
302 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Juliuszem i Marianem Stachiewiczami. 1961 1991 pol.
303 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Zenonem Starkiewiczem. 1964 1964 pol.
304 List do P. Staweckiego. 1990 1990 pol.
305 List Olgierda Stepana. 1993 1993 pol.
306 List Jadwigi Strzelczyk. 1978 1978 pol.
307 List Kazimierza Stolińskiego. 1976 1976
308 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów w Kanadzie. 1963 1964 pol.
309 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Andrzejem Suchcitzem. 1983 1989 pol.
310 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Stanisławem Szczepanowskim. 1953 1974 pol., ang.
311 List Władysława Szczepańskiego. 1994 1994 pol.
312 List Krystyny Szotarskiej. 1980 1980 pol.
313 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Aleksandrem Szkutą. 1979 1990 pol.
314 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Mieczysławem Szumańskim. 1947 1973 pol.
315 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Francisem Szychem. 1972 1972 pol.
316 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Olgierdem Terleckim. 1971 1971 pol.
317 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z J. A. Teslarem. 1957 1957 pol.
318 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Leonem Tomaszewskim. 1968 1971 pol.
319 List J. Tomaszewskiego. 1973 1973 pol.
320 List Bohdana Urbankowskiego. 1989 1989 pol.
321 List Stanisawa Vincenza. 1993 1993 pol.
322 List do Tadeusza de Virion. 1993 1993 pol.
323 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Haliną Wiśniewską. 1947 1963 pol.
324 List Zygmunta Wieliczki. 1946 1946 pol.
325 List z tygodnika "Wiadomości". 1964 1964 pol.
326 List Mariana Welka. 1962 1962 pol.
327 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Józefem Warszawskim. 1965 1965 pol.
328 List Leszka Wiśniewskiego. 1947 1947 pol.
329 List Jarosława Waniorka. 1990 1990 pol.
330 Odpis listu Mariana Welka. 1962 1962 pol.
331 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Antonim Wierzbickim. 1981 1982 pol.
332 List Alojzego Wessela. 1975 1975 pol.
333 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Janem Woźniakiem. 1980 1984 pol.
334 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Richardem Woytakiem. 1976 1976 pol.
335 List Ireny Wrońskiej. 1985 1985 pol.
336 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Mieczysławem Wrzecianem. 1985 1985 pol.
337 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Redakcją "Zeszytów Historycznych". 1972 1972 pol.
338 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Stanisławem Zakrzewskim. 1954 1969 pol.
339 List Juliusza Załęskiego. 1966 1966 pol.
340 List Jana Zawodnego. 1948 1948 pol.
341 korespondencja Stanisława Biegańskiego z Wacławem Zagórskim. 1970 1974 pol.
342 List Alfreda Zająca. 1976 1976 pol.
343 List do Jadwigi Zielińskiej. 1990 1990 pol.
344 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Jerzym Janem Zalewskim. 1993 1993 pol.
345 List Związku Ziem Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej. 1994 1994 pol.
346 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Władysławem Żeleńskim. 1980 1991 pol.
347 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Stanisławem Żochowskim. 1963 1980 pol.
348 List Bronisława Żukowskiego. pol.
Materiały osób obcych
349 Rękopis relacji Antoniego Chruściela dotyczący jego udziału w akcji "Burza". 1954 1954 pol.
350 Opracowanie generała Gustawa Łowczowskiego pt. "Rada wojenna w Bolimowie 8-10 sierpnia 1831" oraz wypisy z Monumenta Poloniae Vaticana. pol.
351 Józef Piłsudski, The year 1920. Egzemplarz korektorski Franciszka Bauera Czarneckiego. ang.
352 Materiały Jana Korzenia dotyczące stosunków polsko-niemieckich oraz Lwowa i Galicji Wschodniej. 1985 1986 pol.
353 Dzieje 3 Dywizji Strzelców Karpackich opracowane przez płk. dypl. Gustawa Łowczowskiego, T. I. pol.
354 Dzieje 3 Dywizji Strzelców Karpackich opracowane przez płk dypl Gustawa Łowczowskiego, T. II. pol.
355 Opracowanie Jana Rzepeckiego pt. "Legion Wschodni 1914". 1964 1964 pol.
356 Opracowania poświęcone kampanii wrześniowej 1939 r. 1961 1961 pol.
357 Materiały Zygmunta Wieliczka dotyczące powstań wielkopolskich i działalności polonii w Brazylii. Notatki, T. I. 1956 1971 pol.
358 Materiały Zygmunta Wieliczka dotyczące powstania wielkopolskiego. Wyciągi, wycinki, prasowe, T. II. 1929 1971 pol.
359 Materiały Zygmunta Wieliczka. Uwagi i uzupełnienia do historiografii powstania wielkopolskiego 1918-1919, T. III 1970 1970 pol.
360 Materiały Zygmunta Wieliczka. Opracowanie nieznanego autora pt. "Udział duchowieństwa katolickiego w powstaniu wielkopolskim 1918-1919", T. IV. 1967 1967 pol.
361 Materiały Zygmunta Wieliczka dotyczące udziału polonii brazylijskiej w II wojnie światowej, T. V. 1975 1975 pol.
362 Materiały Zygmunta Wieliczka. Działalność polonii brazylijskiej w latach 1910-1947. 1910 1947 pol.
363 Broszury i materiały Związku Żołnierzy na Emigracji. 1967 1978 pol.
364 Biuletyn Towarzystwa Polskiego na Emigracji im.Józefa Piłsudskiego. 1943 1944 pol.