Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 23: Wojna polsko-sowiecka 1919-1920

Daty skrajne
1831-1992
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
1.Ulotki, relacje Nandora Taroczwego dotyczące tranzytu amunicji z Wegier do Polski w 1920 r. (zawiera iformacje dotyczące postawy Czechosłowacji wobec wojny 1920 r.), oryginalne telegramy frontowe, wycinki prasowe, plany sytuacyjne bitew, kampanii, korespondencja od oficera łacznikowego N.W. Wojska Polskiego przy sztabie marszałka Focha, korespondencja, z poselstwa polskiego w Paryżu, relacje, prasa, kopie, zaświadczenia, opracowania historyczne o bitwie warszwskiej ppk Moszczeńskiego, korespondencja z Instytutem, "Historia młodego PEOWIAKA pod ps. Batory (Józef Malczyk) 1918-1920. 1920, 1950, 1953, 1926, 1978; 2. Kopie korespondencji z Marszałkiem biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara, kopia korespondencji polskiej delegacji w Londynie (po ang) do sekretarza stanu spraw zagragranicznych, kopia rozkazu operacyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie, druk ustawy rozejmowej, upoważnienia, rozkaz,ulotki, notatki Piłsudskiego, tłumaczenia rosyjskich szyfrogramów, biuletyny, relacje (obrona Lwowa, powstanie wielkopolskie), kopie listów do Piłsudskiego, wycinki prasowe, audycja RWE, artykuły historyczne, zdjęcia, szkice, Historia Kluczy Wilna ofiarowanych Piłsudskiemu w 1919, 1922, 1914, 1920, 1955, 1974,1988; 3. "Lista strat - polegli i zmarli" - opracowane przez Wojskowe Biuro Historyczne w 1934, 1934, 1964; 4. Sprawa gen broni S. Szeptyckiego - referat Najwyższej Komisji Opiniującej z dopiskami Piłsudskiego, "Kronika 1-ej kompanii 6-go pułku piechoty legionów" 1919-1920.1919-21,1971, 1991; 5. Odbitki artykułów, ze zbiorów płk S. Biegańskiego: Streszczenia odręczne opracowań rosyjskich do wojny 1918-1920, 1967.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Dokumenty osobiste
1 Legitymacja Tadeusza Święcickiego. 1919 1919 pol.
2 Przepustka Geniusza Stanisława Felczera 1919 1919 pol.
Pisma, rozkazy, odezwy, szkice sytuacyjne
3 Kopia listu z Polskiego Konsulatu w Londynie do Foreign Office o łamaniu przez rząd sowiecki umów Konferencji w Spa. 1920 1920 ang.
4 Fotostat i maszynopis polskiego tłumaczenia, ultimatium Dowódcy XVI Armii Czerwonej do Prezydenta Warszawy, wzywający do poddania się. 1920 1920 ros. , pol.
5 3 ulotki sowieckie z frontu. 1920 1920 ros. , pol.
6 Tłumaczenie szyfrogramu z Frontu Południowo-Zachodniego do Dowódców Armji XIII, 1 Konnej, XIV. 1920 1920 pol.
7 Kopie szkiców sytuacyjnych z sierpnia 1920 r. 1920 1920 pol.
Obrona Wilna
8 Depesze i telegramy, przebieg rozmów między oficerami Sztabu Wojska Polskiego. 1920 1920 pol.
9 Historia Kluczy Wilna ofiarowanych Józefowi Piłsudskiemu w 1919 i 1922 roku. Zawiera artykuły prasowe i fotografie. 1919 1992 pol.
Sprawy Ukraińskie i Obrona Lwowa
10 List w sprawie obrony Powiatu Bielskiego. 1919 1919 pol.
11 Ekspozytura Ministra Spraw Wojskowych do Spraw Ukraińskich. 1920 1920 pol.
12 Klink Józef - Obrona Lwowa. 1918 1919 pol.
13 Zbiór artykułów prasowych dotyczących walk o Lwów. 1920 1920 ros. , pol.
Dokumenty związane z gen. Lucjanem Żeligowskim
14 Meldunek ppłk.Kordiana Zamorskiego do Naczelnego Wodza w sprawie wypowiedzenia posłuszeństwa przez gen. Lucjana Żeligowskiego. 1920 1920 pol.
Dokumenty związane z gen. Tadeuszem Jordana-Rozwadowskim
15 Rozkaz operacyjny gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego. 1920 1920 pol.
16 List gen. Tadeusz Jordana-Rozwadowskiego do Komendanta z informacją o położeniu polskich i bolszewickich armii. 1920 1920 pol.
17 Maszynopis i odręczne notatki gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego do referatu wygłoszonego na Radzie Obrony Państwa. 1920 1920 pol.
18 Korespondencja kpt. Ludwika Morstina do Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego. 1920 1920 pol.
Dokumenty związane z gen. Stanisławem Szeptyckim
19 Najwyższa Wojskowa Komisja Opiniująca. Sprawa generała broni Stanisława Szeptyckiego. 1920 1921 pol.
Działania poszczególnych pułków
20 Działania 1 Dywizji Jazdy płk. Juliusza Rómmla. 1920 1920 pol.
21 Materiały do historii wojennej 5 Pułku Ułanów Zasławskich. 1918 1920 pol.
22 Ułan Zasławski. Kronika Koła 5 Pułku Ułanów. 1920 1955 pol.
23 8 Pułk Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego. 1920 1920 pol.
24 Karol Wańkowicz - W pierwszej Kompanii 6 Pułku Piechoty Legionów w wojnie 1919/1920. Zawiera list autora do Tadeusza Pełczyńskiego. 1920 1957 pol.
Dokumenty związane z Pielgrzymką Józefa Piłsudskiego do Częstochowy
25 Fotostat listu biskupa Józefa Sebastiana Pelczara do Józefa Piłsudskiego w sprawie pielgrzymki do Częstochowy. 1920 1920 pol.
Armia Generała Józefa Hallera
26 Stanisław Hempel - O przyjazd do kraju armii Gen. Hallera. 1918 1919 pol.
Powstanie Wielkopolskie
27 Co miał powstaniec wielkopolski 1918/1919 w swoim tornistrze? 1918 1919 pol.
28 Komunikat Organizacyi Obrony Narodowej w Rzeszowie. 1918 1918 pol.
Oddział II
29 Andrzej Pepłoński - Oddział II Sztabu Generalnego NDWP (Naczelnego dowództwa Wojska Polskiego). 1919 1920 pol.
Pokój w Rydze
30 Notatka z rozmowy przeprowadzonej z min. Adamem Tarnowskim przez W. J. Zaleskiego, na temat instrukcji Rządu Polskiego do pertraktacji pokojowych w Rydze. 1919 1920 pol.
31 Preliminaria Pokojowe i Ustawa o Rozejmie. 1920 1920 pol.
32 Józef Relidzyński - Z rokowań pokojowych. 1920 1920 pol.
33 Tadeusz Piszczkowski - Pokój Ryski i granica ryska. 1905 1970 pol.
Lista strat Wojska Polskiego w latach 1918-1920
34 Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920. Wstęp. 1918 1964 pol.
35 Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920. A-G. 1918 1934 pol.
36 Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920. G-Ł. 1918 1934 pol.
37 Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920. M-P. 1918 1934 pol.
38 Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920. P-Z i dodatkowa lista. 1918 1934 pol.
Wspomnienia, relacje, odczyty
39 Zaświadczenia potwierdzające czynny udział Józefa Malczyka w walkach w czasie wojny polsko-bolszewickiej. 1918 1921 pol.
40 Józef Malczyk - Wspomnienia z wojny 1918-1920. Historia młodego Peowiaka pod pseudonimem "Batory". 1918 1976 pol.
41 Korespondencja związana z wydaniem Wspomnień z wojny 1918-1920 Józefa Malczyka. 1920 1980 pol.
42 Stanisław Strękowski - Święto Żołnierza - cudu z nad Wisły. 1919 1980 pol.
43 Podpłukownik S.G. Mikołaj Bołtuć - Budienny pod Zamościem. Artykuł z Bellony tom XXII, zeszyt 3, 1926. 1920 1926 pol.
44 ppłk. Moszczeński -Bitwa Warszawska 13-18 sierpnia 1920. Część opracowania niewydanego drukiem. Brak stron 15, 46, 47, 48. 1919 1920 pol.
45 Gen. Piskor - Relacje o Bitwie Warszawskiej. Rozmowa przeprowadzona z mjr. dypl. Feliksem Libertem. 1920 1920 pol.
46 Notatki gen. Władysława Bortnowskiego po odczycie płk. Piątkowskiego o Bitwie Warszawskiej. 1831 1920 pol.
47 Notatki gen. Janusza Głuchowskiego - dotyczące odczytu płk. H. Piątkowskiego o Bitwie Warszawskiej. 1920 1920 pol.
48 Wojna 1919-1920. Autor nieznany. 1918 1920 pol.
49 Relacja Tadeusza Caspari z jego służby w Wojsku Polskim w 1920 r. Zawiera fotografię autora. 1920 1920 pol.
50 Relacja Władysława Wielhorskiego z walk nad Niemnem we wrześniu 1920 r. 1920 1957 pol.
51 Wiktor Sukiennicki - Wojna polsko - bolszewicka 1919-1920 1919 1989 pol.
52 Gen. Bryg. Tadeusz Machalski - Szkice do Ostatniej Epopei. 1920 1957 pol.
53 Stanisław Biegański - Streszczenia odręczne opracowań rosyjskich do wojny 1918-1920. 1919 1920 pol.
54 Bitwa pod Brodami. 1919 1920 pol.
55 Materiały do historii wojny 1918 - 1921 1918 1920 pol., ros, ang.
56 W Pierwszej Kompanii Szóstego Pułku Piechoty Legionów na Wojnie 1919/1920 roku. 1919 1920 pol.
57 Przypisy do opracowania "W Pierwszej Kompanii Szóstego Pułku Piechoty Legionów na Wojnie 1919/20. 1919 1920 pol.