75 rocznica założenia Instytutu w Londynie

Pani
Anna Stefanicka
Sekretarz Generalna
Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

Szanowna Pani Sekretarz,

19 marca 1947 r. został powołany do życia Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, instytucja kontynuująca dzieło Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski, powstałego w Warszawie w latach 1923-24. Decyzję o wznowieniu działalności Instytutu, prowadzonego przed wybuchem II wojny światowej, zawdzięczamy inicjatorom tej idei, wśród których należy wymienić Władysława Bortnowskiego, Tytusa Filipowicza, Kazimierza Iranek-Osmeckiego, Tadeusza Münnich, Aleksandrę Piłsudską czy Wacława Stachiewicza.

Z okazji jubileuszu 75 – lecia powstania Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania dla pracy Pani Sekretarz oraz całego Zespołu na rzecz zachowania i propagowania polskiego dziedzictwa.

Na głęboki podziw zasługuje upór oraz konsekwencja w strzeżeniu prawdy historycznej, szczególnie tej z okresu walki o wolność oraz historii Polski XX w. W założeniach działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie można odnaleźć wskazówki Towarzystwa Przyjaciół Nauk z roku 1809: „...Cokolwiek Ojczyzny się tyczy — zgromadzić i od niepamięci zachować, szczególne zaś przywiązanie do Niej w rodakach ożywiać, utrzymywać, rozszerzać...”.

Tym bardziej cieszę się, że dzisiaj możemy obchodzić jubileusz 75 lat pracy na emigracji Polaków, którym najnowsza historia Polski leży na sercu, a dzięki zaangażowaniu których Instytut stał się jedną z pierwszych kulturalnych i edukacyjnych organizacji założonych w celu promowania historii Polski w Wielkiej Brytanii.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wytrwałość w gromadzeniu, zabezpieczaniu i udostępnianiu materiałów historycznych: archiwaliów, publikacji i eksponatów muzealnych z okresu współczesnej historii Polski, w szczególności tych pośrednio lub bezpośrednio
dotyczących osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego współpracowników. Z pewnością nie do przeceniania jest także działalność naukowo-badawcza Instytutu, a w szczególności rozpowszechnianie wiedzy o Polsce i jej historii wśród społeczności polskiej oraz angielskiej, począwszy od naukowców, a skończywszy na młodzieży szkolnej. W związku z tym tak istotne są prowadzone przez Państwa badania, tworzenie opracowań historycznych, organizacja odczytów, wykładów czy wystaw.

Dzisiaj bogate zbiory znajdujące się w Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego, wśród których należy wymienić chociażby spuścizny działaczy okresu międzywojennego oraz przedstawicieli powojennej emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii oraz Archiwum Adiutantury
Generalnej Naczelnego Dowództwa 1918-1922, stanowią bogate źródło do badań nad wojną polsko-bolszewicką i pierwszymi latami niepodległości.

Patrząc wstecz, z ogromnym szacunkiem myślę o Polakach, którzy przyczynili się do ocalenia polskich pamiątek, wywiezionych przez nich podczas działań wojennych, wielokrotnie przenoszonych w trakcie prześladowań, a ostatecznie ofiarowanych w postaci darów
dla Muzeum – Instytutu. Te bezcenne pamiątki związane zarówno z postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego, jak także z okresem dążeń niepodległościowych Polaków, są dzięki Państwa zaangażowaniu oraz kreatywności, udostępniane kolejnym pokoleniom.

Pełen uznania dla dotychczasowych osiągnięć, wszystkim Pracownikom, Przyjaciołom i środowiskom skupionym wokół działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie składam na ręce Pani Sekretarz najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i wytrwałości w pełnieniu szczególnej misji opieki nad wieloletnim, bogatym dorobkiem tej Instytucji.

Z wyrazami szacunku

Piotr Gliński
2022-03-19